„Monitor 2010“, październik 2010, Malmö

W konferencji udział wzięło 54 uczestników, w tym: 13 prezesów naczelnych organizacji polonijnych zrzeszonych w EUWP;  12 wywodzących się ze środowisk najnowszej emigracji zarobkowej oraz 17 pracow-ników przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych RP z siedzibą w państwach, które odnotowały masowy napływ polskiej emigracji zarobkowej w ostatnim pięcioleciu. Wśród zaproszonych gości konferencji byli m.in. poseł Marek Borowski, przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP, posłowie Joanna Fabisiak – wiceprzewodnicząca tej komisji, Longin Komołowski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Artur Kozłowski, dyrektor Biura Polonijnego Senatu RP  oraz Stanisław Cygnarowski, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią MSZ. Dyskusję prowadzili na zmianę Tadeusz Pilat, prezydent EUWP i Jarosław Łasiński, konsul generalny RP w Malmö.

Cztery sesje problemowe poświęcone były: dynamice zjawisk migracyjnych, polskości następnych pokoleń, problemom z integracją w lokalnym społeczeństwie i w środowisku polonijnym oraz kwestiom decyzji związanych z powrotami do kraju.

Uczestnicy konferencji przyjęli dokument końcowy, w którym stwierdzili m.in. iż emigracja zarobkowa, będąc bazą znacznie szerszego zjawiska jakim jest emigracja rodzinna, stworzyła konieczność zjednoczenia sił i środków, współpracy tradycyjnej Polonii, nowej emigracji, władz polskich i krajów zamieszkania dla zapewnienia właściwych i ujednoliconych form edukacji dziesiątkom tysięcy dzieci i młodzieży polskiej, która opuściła kraj wraz z rodzicami. Wyrażono jednocześnie zadowolenie ze stopnia zaawansowania prac Ministerstwa Edukacji Narodowej w przygotowaniu programu dla szkolnictwa polonijnego. Zdecydowanie podkreślono, że zjawisko emigracji staje się zjawiskiem trwałym czego wynikiem jest nieznaczna ilość powrotów. Dla uczestniczących w dyskusji nie ulegał wątpliwości fakt, iż jedynie silne instytucjonalnie organizacje polonijne mogą być partnerem do współpracy z władzami krajowymi oraz do kontaktów Polski z nową emigracją, co wymaga dalszego wsparcia zintegrowanych struktur polonijnych przez władze polskie. Konkluzją konferencji było zaakcentowanie potrzeby stałego monitorowania problemów integracji Polaków w okresie zmieniającego się podejścia do wielokulturowości w krajach przyjmujących, z wezwaniem do kontynuowania konferencji „Monitor emigracji zarobkowej” w latach następnych. Ze strony Zrzeszenia w konferencji  uczetniczyły: prezes Maria Jolanta Olsson, sekretarz Teresa Sygnarek oraz Jadwiga Malocco i  Anna Żynis z Göteborga.

Puentą konferencji stało się hasło „Solidarności”, zacytowane przez prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska Longina Komołowskiego:  „Zorganizowani mogą więcej”.

Podczas obrad, od lewej: Tadeusz Adam Pilat, Longin Komołowski, Joanna Fabisiak, Marek Borowski, Stanisław Cygnarowski, Helena Miziniak.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑