Walne zebranie Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji 2013


Siedmiogodzinne obrady prowadził Prezes Honorowy Zrzeszenia, Tadeusz Adam Pilat, któremu delegaci powierzyli przewodniczenie obradom. Listy do delegatów skierowali: prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Longin Komołowski i dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Barbara Tuge-Erecińska. Prezes Zrzeszenia, Teresa Sygnarek złożyła w imieniu zarządu sprawozdanie merytoryczne, a skarbnik Jadwiga Malocco sprawozdanie finansowe, które to sprawozdania gremium przyjęło jednogłośnie. Wiceprezes, Maria Jolanta Olsson zaprezentowała nową organizację członkowską, Koło Przyjaciół Niezależnego Hufca Harcerstwa Polskiego L.S. „Kaszuby” oraz postawiła wniosek o przyjęcie organizacji do Zrzeszenia, który delegaci poparli jednogłośnie. Przewodniczący komisji statutowej Piotr Studniarski przedstawił projekt nowego statutu Zrzeszenia oraz dwa wnioski odmienne od treści statutu. Delegaci zgodnie z rekomendacją Zarządu w głosowaniu odrzucili oba wnioski i wyrazili poparcie dla nowej wersji statutu. Podjęli również decyzję o rozwiązaniu komisji statutowej i powołania nowej w celu opracowania zbioru przepisów wykonawczych. W związku z przyszłorocznym kongresem Zrzeszenia powołano trzyosobową komisję wyborczą. Po obiedzie delegaci pracowali w czterech grupach roboczych, debatując nad dalszą integracją środowisk polonijnych w Szwecji oraz nad nowymi formami współpracy regionalnej. Po przedstawieniu planu pracy i budżetu na bieżący rok delegaci zatwierdzili obie propozycje jednogłośnie oraz udzielili prezesowi i skarbnikowi niezbędne pełnomocnictwa. Po zamknięciu obrad zebrani delegaci wzięli udział w uroczystości Jubileuszu 50-lecia Polskiego Związku Kulturalnego w Goteborgu. Gościem honorowym uroczystości był Dragan Dobromirowić, przewodniczący oddziału SIOS w Goteborgu (Organu Współpracy Organizacji Etnicznych). Okolicznościowe przemówienie poświęcone historii najstarszego Związku w Zrzeszeniu wygłosiła prezes Jadwiga Malocco. Po przemówieniach, gratulacjach i wręczeniu okolicznościowego prezentu nastąpiła część artystyczna w wykonaniu Kabaretu „Beznadziejnego” i zespołu muzycznego pod kierownictwem Włodzimierza Komendy.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑