OM OSS

HISTORIA
Polska Riksförbundet i Sverige etablerades i samråd med myndigheterna i Sverige och registrerades 1977 som Centralförbundet för de polska organisationerna. Sedan 1991 gäller det nuvarande namnet Polska Riksförbundet i Sverige. Verksamheten i föreningen är sedan starten finansierad av den svenska staten. Även den polska senaten subventionerar sedan flera år olika projekt och evenemang som anordnas av förbundet.
Styrelseordföranden i förbundet var Zofia Kraszewska (1977-1985), Teodor Wisniewski (†) (1985-1990), Ryszard Olejnik (1990-1993), Tadeusz Adam Pilat (1993-2002) och sedan 2002, Maria Jolanta Olsson.
De äldsta organisationer som ingår i förbundet bildades under åren 1945 – 47 av polacker som kom till Sverige från koncentrationslägren. Förbundets medlemmar representerar både den äldsta polska emigrationen, från krigs- och efterkrigstiden, och de senaste, från tiden då Solidaritetsrörelsen bildades och den ekonomiska emigrationen efter Polens inträde i EU. En stor del av förbundets medlemmar utgörs av ungdomar, de flesta födda och uppvuxna i Sverige.

Kulturell verksamhet
Det huvudsakliga verksamhetssyftet för våra organisationer är att bevara den polska nationella identiteten, enligt principen om fullständig lojalitet mot sitt nya hemland, Sverige. Våra organisationer organiserar också firandet av polska nationalhelger och andra arrangemang av patriotisk karaktär.
I förbundet finns folkloristiska dansgrupper: ”Piast” i Stockholm, ”Polska Blommor” i Malmö och ”Malwa” i Norrköping som har utbildat i sina led mer än två tusen pojkar och flickor – unga älskare av folklore. Grupperna deltar i festivaler och visar vår vackra folklore på olika evenemang som gör reklam för Polen både i Sverige och utomlands.
Föreningen ”Piast” i Landskrona har under åren arbetat med popularisering av polsk folklore i Sverige genom stora folkkonserter och visningar av folkkonst i museer, bibliotek och skolor. Dessa arrangemang kunde beskådas av tiotusentals människor, särskilt unga människor i södra Sverige.

Sport, SCOUTING OCH ANDRA
Idrottsgrupper från av den Polska Olympiska Klubben i Malmö och den polska föreningen ”Sawa” i Karlshamn tävlar med stor framgång i sommar- och vinterspel för polska idrottsgrupper från hela världen. Polska fotbollsklubben ”Polonia Falcons FF ”som ingår i den svenska nationella fotbollsligan, är den enda klubben bestående av polska medborgare. Den största polska ungdomsorganisationen i Sverige är scoutkåret ”LS”Kaszuby” i Stockholm. Utöver dessa organisationer finns också andra organisationer med annan profil, t ex anordnande av möten, underhållning och utflykter för sina medlemmar, bl a Polska Kulturella Föreningen i Göteborg, polska föreningar i Eskilstuna, Malmö, Oskarshamn, Karlshamn, Västervik och Olofström. Kvinnoorganisationer Klubben för framgångsrika kvinnor ”Sabat” i Stockholm och Polka IKF i Malmö som arrangerar fester och framträdanden av polska artister och anslår intäkterna från dessa arrangemang till välgörenhet.
MEDLEMSKAP i andra organisationer
Sedan nästan 30 år är Polska Riksförbundet medlem i SIOS, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, en organisation med 18 största olika etniska riksförbund som tillsammans arbetar med många integrationsprogram och är en remissinstans med rätt att avge yttrande beträffande lagförslag som berör invandrarfrågor.
SIOS representerar intressen av sina ca 100.000 medlemmar gentemot de svenska myndigheterna och är ett viktigt inslag i det politiska livet i Sverige.

Den nuvarande vice ordföranden i förbundet, Maria Jolanta Olsson, var under 1994-95 även ordförande för SIOS och valdes igen för denna ansvarsfulla ställning under 2005 och under 2012. Föreningen är också representerat i SIOS regionala avdelningar och i styrelsen för SIOS Syd sitter Teresa Sygnarek, förbundets ordförande, tillika ordförande i föreningen ”Polska Blommor” i Malmö. Jadwiga Malocco, förbundets kassör och ordförande i Polska Kulturföreningen i Göteborg representerar förbundet i styrelsen för SIOS Västra Götaland.

Förbundets representant, Eva Nordin har för närvarande rollen som ordförande för SIOS kvinnoavdelning medan förbundets representant finns i SIOS ungdomssektion.

Föreningen är också representerat i SIOS regionala avdelningar och i styrelsen för SIOS Skåne sitter Teresa Sygnarek, styrelseledamot och sekreterare i förbundet, tillika ordförande i föreningen ”Polska Blommor”.
Sedan 1994 är Polska Riksförbundet en aktiv medlem i Europeiska Unionen av Polska Samfunden (EUWP) där de polska organisationerna arbetar tillsammans för att stärka det polska samfundet och tar tillvara organisationrnas intressen gentemot de polska och bosättningsländernas myndigheter.
Hedersordförande i Polska Riksörbundet, Tadeusz Adam Pilat tjänstgjorde sedan 1998 som sekreterare och ordförande för stadgekommission i EUWP, från år 2000 och under två mandatperioder var han vice ordförande och i november 2006, under en kongress i Vilnius valdes han till ordförande i EUWP.

INTEGRATION
Viktiga händelser i förbundets verksamhet är kulturfestivaler och andra arrangemang som gör reklam för Polen. Sedan 1983 ordnade vi sex sådana festivaler i Eskilstuna. År 2000 i Malmö arrangerades en polsk dag i Malmö som besöktes av tusentals människor. Med anledning av Polens inträde i EU anordnade förbundet i Folkets park i Malmö en festival ”Välkommen Polen” med många polska artister och konstnärer. Festivalen hade en publik med drygt 20 tusen människor och var den största händelsen som en polsk organisation i Sverige någonsin har genomfört.

KONFERENSER
År 2003, i samarbete med den mest prestigefyllda svenska Chalmers Tekniska Högskolan i Göteborg arrangerade Polska Riksförbundet en polsk-svensk vetenskaplig konferens som ägnades åt nya rön inom miljöskydd. I konferensen deltog 56 ledande forskare från båda länderna.
Förbundets organisation ”Ogniwo” anordnade en svensk-polsk konferens om kvinnors lika rättigheter på arbetsmarknaden rörande kvinnor med utländsk härkomst. I konferensen deltog många företrädare för europeiska kvinnoorganisationer. Konferensen upprepades i Warszawa och Gdansk i samarbete med Svenska Institutet och Sveriges ambassad i Polen.
Särskild tonvikt läggs också på det regionala samarbetet. Därför organiserades under 2002 i Stockholm och 2004 i Malmö konferenser för polska organisationer i Östersjöregionen med ledande företrädare för polska organisationer i regionen, polska sejmen och senaten samt från Litauen.
Under 2010 anordnade Polska Riksförbundet tillsammans med EUWP och Generalkonsulatet i Malmö en konferens ”Monitoring av utvandring 2010.” I konferensen deltog 54 representanter från olika europeiska länder och personal från utländska beskickningar och konsulat från de länder som hade en tillströmning av polsk invandring under de senaste fem åren.

VERKSAMHET FÖR NYANLÄNDA POLACKER
Alla våra organisationer och i synnerhet: ”Ogniwo” i Stockholm, ”Polska Blommor” i Malmö och Polska Kulturföreningen i Göteborg anordnade informationsmöten, språkkurser, informationsmöten och barnaktiviteter för nyanlända landsmän. Idag utgör de nyanlända polacker utgör en väsentlig del av våra medlemmar.
Integration av det polska samfundet i Sverige, i Europa och i världen är en viktig fråga för Polska Riksförbundet.

UNGDOMSINTEGRATION
Representation av det polska samfundet gentemot de svenska och polska myndigheterna i fråga om lagar och förordningar som påverkar oss är en av våra huvuduppgifter. Att fokusera på kulturella och sportaktiviteter i det dagliga arbetet är för oss det bästa sättet att uppnå våra mål.
Vår största tillgång och framtiden för vårt förbund är först och främst barn och ungdomar. Därför stödjer vi ungdomsprojekt ungdomar och hjälper ungdomarna i deras strävanden. Två gånger har Polska Riksförbundet organiserat sammankomster för polska ungdomar från hela Sverige. Vi kombinerar dessa sammankomster med firande av den svenska nationaldagen och presentation av vår folklore för att visa den svenska allmänheten de polska traditionerna genom dans och sång.
Under den senaste sammankomsten bildades en nationell ungdomsorganisation. Detta är det första steget för att överföra vår verksamhet i händerna på en ny generation.


Back to Top ↑