Nasze Projekty

Published on września 30th, 2013 | by admin

0

Edukacja dla Integracji – “Mnożenie przez Dzielenie”

O PROJEKCIE Projekt “Mnożenie przez Dzielenie-Edukacja dla Integracji” (EDI) współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme – LLP), akcja Projekty partnerskie Grundtviga. Wdrażany przez organizacje partnerskie z 9 krajów Unii Europejskiej (jest prawdopodobnie największym projektem wdrażanym obecnie w ramach LLP), ma na celu zwiększenie skuteczności edukacji nieformalnej osób dorosłych w zakresie integracji europejskiej realizowanej na szczeblu lokalnym: przez zwykłych obywateli w sytuacjach codziennych, w miejscach pracy i aktywności pozazawodowej. Chodzi o eliminowanie negatywnych postaw i zachowań wobec różnego rodzaju mniejszości i grup defaworyzowanych, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń oraz promowanie zachowań opartych na wzajemnym rozumieniu, akceptowaniu i poszanowaniu różnic oraz uznaniu prawa do własnej tożsamości prowadzących do współistnienia opartego na wzajemnym szacunku. Realizacja projektu przyczyni się zatem do zmniejszenia istotnych i powszechnych problemów, występujących z różnym natężeniem w całej Europie, we wszystkich grupach wiekowych i we wszystkich obszarach życia, których źródłem jest niska świadomość społeczna, niewiedza i braki w elementarnej edukacji obywatelskiej. Cele projektu osiągnięte zostaną dzięki dzieleniu się partnerów własnymi doświadczeniami i najlepszymi praktykami, współpracy w kreowaniu nowych rozwiązań i włączaniu ich do własnej praktyki edukacyjnej, a więc mnożeniu korzyści. Służą temu wizyty u partnerów, seminaria, warsztaty i dyskusje oraz wspólne przygotowanie i udział w wydarzeniach edukacyjnych i imprezach integracyjnych, a także współpraca z lokalnymi władzami i mediami. Przebieg i efekty prac utrwalone i rozpowszechnione zostaną w postaci wystaw fotografii i filmów, bloga, stron www, profilu projektu na portalu Facebook oraz publikacji “Lekcje integracji”, zbierającej najlepsze praktyki, opis metod i form edukacyjnych oraz wskazówki metodyczne i porady praktyczne dla przyszłych użytkowników.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie skuteczności działania organizacji partnerskich w 9 krajach Unii Europejskiej w zakresie edukacji dorosłych na rzecz integracji europejskiej w wymiarze lokalnym: przeciwdziałania uprzedzeniom, przełamywania stereotypów, zwalczania ksenofobii, promowania przyjaznej integracji mniejszości ze środowiskami lokalnymi, funkcjonowania opartego na wzajemnym szacunku, rozumieniu różnic i współdziałaniu.

Zostanie on osiągnięty poprzez realizację sumy celów szczegółowych:

 • Udoskonalenie i wzbogacenie warsztatu i metodyki edukacji dorosłych w zakresie integracji środowisk lokalnych o nowe formy i metody dydaktyczne – poszerzenie i urozmaicenie oferty edukacyjnej 9 organizacji partnerskich;

 • Wzrost wiedzy, zmiana świadomości i postaw dorosłych słuchaczy w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i współpracy z grupami zagrożonymi marginalizacją;

 • Opracowanie zestawu materiałów dydaktycznych i wskazówek metodycznych dotyczących edukacji dorosłych w zakresie integracji środowisk lokalnych wraz z opisami przykładów dobrych praktyk;

 • Wypracowanie i przetestowanie formuły skutecznej współpracy (w tym zasad i sposobów komunikacji) w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy partnerami;

 • Nawiązanie współpracy z władzami i mediami lokalnymi w zakresie wypracowania pozytywnego wizerunku i popularyzacji tematu projektu i źródeł jego finansowania.

Działania projektowe będą koncentrowały się wokół nieformalnej edukacji osób dorosłych w zakresie integracji europejskiej na szczeblu lokalnym, realizowanej w sytuacjach codziennych przez obywateli. Chodzi o ukształtowanie postaw otwartości na przełamywanie stereotypów, gotowość do zrozumienia inności, przyjazne współistnienie i współdziałanie oparte na wzajemnym szacunku.

Działania realizowane w ramach projektu obejmą między innymi:

 • Spotkania partnerów, seminaria i warsztaty dla wszystkich instytucji zaangażowanych w projekt oraz ich słuchaczy;

 • Wyjazdy do organizacji partnerskich kadry i dorosłych słuchaczy uczestniczących w projekcie;

 • Wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, z wykorzystaniem odpowiednich środków, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych (strony internetowe, e-mail, video-konferencje, Skype, portal społecznościowy, dysk sieciowy);

 • Organizowanie i udział w imprezach i wydarzeniach (konferencje, festyny, festiwale, wycieczki, odczyty, itp.);

 • Wykonanie filmów i fotografii dot. tematyki projektu;

 • Organizowanie wystaw, opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów i dokumentów dotyczących działań prowadzonych w ramach współpracy;

 • Rozpowszechnianie doświadczeń i efektów projektu;

 • Autoewaluację.

  Program mobilności pobierz tutaj

PARTNERZY

Projekt wdrażany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z 9 krajów członkowskich Unii Europejskiej:

 1. Stowarzyszenie „Integracja” w Suwałkach – Polska;

 2. Stichting Euro Polonia (Fundacja Euro Polonia) – Holandia;

 3. Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V. ( Stowarzyszenie Polki w gospodarce i kulturze) – Niemcy;

 4. Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově (Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie) – Czechy;

 5. Polska Riksförbundet i Sverige (Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji) – Szwecja;

 6. Enosi ton Polonon stin Ellada – Prigkipas Mieszko (Zrzeszenie Polaków w Grecji „Książę Mieszko”) – Grecja;

 7. Biedrība “Rodacy” (Towarzystwo „Rodacy”) – Łotwa;

 8. Viešoji įstaiga Vilniaus trečiojo amžiaus universitetas (Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wilnie) – Litwa;

 9. Florek&Entertainment (Stowarzyszenie Florek&Entertainment) – Francja.

03.12.2013
Wczoraj odbyła się trzecia już, comiesięczna konferencja Partnerów projektu. Ponieważ w grudniu nie mamy możliwości osobistego spotkania w pełnym składzie, konferencję przeprowadzono za pośrednictwem komunikatora Skype. Oprócz omówienia bieżącego stanu realizacji naszego projektu, udało się ustalić dokładne daty prawie wszystkich przyszłorocznych „mobilności”. To znacznie ułatwi nam planowanie i pozwoli z wyprzedzeniem poczynić ustalenia organizacyjne ułatwiające podróżowanie, bieżącą działalność organizacji czy wsparcie partnerów w zakwaterowaniu. Nasz grafik na 2014 przedstawia się następująco ekscytująco: Grecja: 10 – 15 kwietnia (obchody rocznicy walk o niepodległość z udziałem polskich Filhellenów w Messolongi. Prezentacja tradycji związanych z obchodami Świąt Paschy w ortodoksyjnej Grecji); Szwecja: 08 – 12 maja (konferencja „Być Polakiem w Unii. Utrzymanie i krzewienie polskiej tożsamości narodowej – wymiana doświadczeń z UE“, europejska konferencja na temat oświaty i edukacji polskiej za granicą, tydzień polski w Szwecji); Łotwa: 21 – 25 czerwca (Ligo/noc świętojańska – imprezy kulturalne, prezentacja rękodzieła ludowego i tradycyjnie wyrabianej żywności – sery, piwo, kwas chlebowy, wędliny, chleb); Czechy: 29 lipca – 04 sierpnia (67. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Gorolski Święto”); Francja: 11 – 15 września (międzynarodowa konferencja „Wizerunek Polski za granicą”).
——

07.10.2013
Wczoraj zakończyła się pierwsza mobilność (spotkanie Partnerów) w ramach naszego projektu. Stawili się przedstawiciele wszystkich dziewięciu organizacji, razem 17 osób! Zrealizowaliśmy bardzo bogaty program, który pozwolił nam: – poznać się i zintegrować; – uzgodnić szczegóły organizacyjne realizacji projektu; – nabyć wiedzę i wymienić doświadczenia w zakresie metod edukacyjnych stosowanych przez polskiego partnera dla integracji mniejszości narodowych i etnicznych; – poznać Suwalszczyznę – mnóstwo wspaniałych miejsc, instytucji, organizacji i ludzi. Pozostało w nas mnóstwo wrażeń i planów na przyszłość. Po więcej odsyłamy na Facebook i bloga projektu. Uczestnicy Pierwszej Mobilnosci w SuwalkachNastępne spotkanie już za miesiąc w Kolonii. Nie możemy się doczekać!
——
01.08.2013
Formalnie i faktycznie rozpoczęła się realizacja projektu. Wybrano przedstawicieli organizacji partnerskich pełniących funkcje koordynatorów lokalnych. Obecnie partnerzy podpisują umowy ze swymi agencjami narodowymi; jednocześnie trwają prace związane z zapewnieniem sprawnego wdrażania projektu: opracowanie zasad komunikacji między partnerami, systemu monitorowania i oceny projektu, zasad sprawozdawczości i rozliczania wydatków, a także wizualizacji projektu i działań: wzory dokumentów, strony internetowe, blog.

Działa profil projektu na portalu społecznościowym Facebook, gdzie na bieżąco będziemy informować o wydarzeniach i zamieszczać relacje z wykonanych działań: https://www.facebook.com/pages/Edukacja-dla-Integracji.

Przygotowywane jest pierwsze spotkanie partnerów, które odbędzie się w Polsce w okolicy Suwałk w dniach 2 – 6 października 2013.

Biuletyny:

>> Biuletyn nr 1 do pobrania tutaj. <<  

>> Biuletyn nr 2 do pobrania tutaj. <<  

>> Biuletyn nr 1. <<  

>> Biuletyn nr 2. <<  

>> Biuletyn nr 3. <<  

>> Biuletyn nr 4. <<  

>> Biuletyn nr 5. <<  

>> Biuletyn nr 6. <<  

>> Biuletyn nr 7. <<  

KONTAKT

Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji

teresa . sygnarek [a] gmail . com +46 704 93 59 15


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑