3 – Europejskie Forum Mediów Polonijnych

III Europejskie Forum Mediów Polonijnych

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, po raz trzeci było w 2016 roku głównym organizatorem Europejskiego Forum Mediów Polonijnych pod patronatem honorowym Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz patronatem medialnym TVP Polonia.

Forum współorganizowało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Europejska Unia Wspólnot Polonijnych. Inauguracja Forum odbyła się w siedzibie Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

Gośćmi Forum byli m.in.:
wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, która dokonała otwarcia Forum, wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, minister Henryk Kowalczyk, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janina Sagatowska,  wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Artur Warzocha i Maciej Łuczak, członkowie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Barbara Borys-Damięcka i Andrzej Pająk, dyrektor Biura Polonii w Senacie RP Romuald Łanczkowski, dyrektor Biura do Spraw kontaktów z Polakami za Granicą w Kancelarii Prezydenta RP Kazimierz Kuberski, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ Wojciech Tyciński, zastępca dyrektora TVP Polonia Filip Frąckowiak.

W konferencji wzięło udział 52 przedstawicieli mediów polonijnych (wydawnictw prasowych, portali, blogów, radia i telewizji) z Austrii, Belgii, Białorusi, Czarnogóry, Czech, Danii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Rumunii, Szwecji, Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, Węgier oraz z Polski.

Media polonijne, zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie Europy, spełniają ważną rolę. Są one ściśle związane ze wszystkimi priorytetami polityki polonijnej władz polskich, ponieważ promują język, służą integracji środowisk polonijnych i przybliżają je do kraju. W mediach zachodzą rewolucyjne zmiany, znikają wydawnictwa drukowane, a na ich miejsce pojawiają się portale, rozgłośnie radiowe, a nawet telewizje. Media polonijne w Europie muszą mieć wspólną platformę spotkań i wymiany doświadczeń.
Forum było okazją nie tylko do wymiany doświadczeń oraz dyskusji nad największymi utrudnieniami w działalności mediów polonijnych, ale przede wszystkim do integracji i stworzenia nowej i szerokiej platformy współpracy.
Najważniejszymi tematami obrad Forum były:
• Rola mediów w podtrzymywaniu tożsamości narodowej
• Integracja środowisk polonijnych poprzez media
• Dialog pomiędzy mediami polonijnymi
• Polonia w oczach mediów polonijnych
• Warsztaty – media przyszłości
• Wspólna baza danych europejskich mediów polonijnych na portalu MediaPolonijne.net

Obrady zakończyło przyjęcie przez uczestników III Europejskiego Forum Mediów Polonijnych dokumentu końcowego, w którym sformułowano najważniejsze merytoryczne wnioski konferencji, wyrażono podziękowanie organizatorom oraz wolę kontynuacji regularnych spotkań medialnych.

UCHWAŁA III EUROPEJSKIEGO FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH
Uczestnicy „III Europejskiego Forum Mediów Polonijnych” (EFMP) w Warszawie i Pułtusku dziękują organizatorowi konferencji, Zrzeszeniu Organizacji Polonijnych w Szwecji oraz współorganizatorom Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” i Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych za zorganizowanie tegorocznego Forum.

Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy dziękują Marszałkowi Senatu RP za objęcie Forum patronatem honorowym oraz TVP Polonia za patronat medialny.

Dziękujemy za obecność na Forum wicemarszałkowi Senatu RP, Marii Koc, która dokonała otwarcia Forum, wicemarszałkowi Senatu RP Bogdanowi Borusewiczowi, ministrowi Henrykowi Kowalczykowi, przewodniczącemu Stałego Komitetu Rady Ministrów, przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janinie Sagatowskiej,  wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Arturowi Warzosze i Maciejowi Łuczakowi, członkom Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Barbarze Borys-Damięckiej i Andrzejowi Pająkowi, dyrektorowi Biura Polonii w Senacie RP Romualdowi Łanczkowskiemu, dyrektorowi Biura do Spraw kontaktów z Polakami za Granicą w Kancelarii Prezydenta RP Kazimierzowi Kuberskiemu, zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ Wojciechowi Tycińskiemu, zastępcy dyrektora TVP Polonia Filipowi Frąckowiakowi oraz pozostałym gościom.

Dziękujemy za wyrażone w listach życzenia i słowa wsparcia dla „III Europejskiego Forum Mediów Polonijnych” Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisławowi Karczewskiemu oraz Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Janowi Dziedziczakowi.
Wyrażamy wdzięczność za umożliwienie przeprowadzenia obrad inauguracyjnych Forum w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.

Europejskie Forum Mediów Polonijnych jest trzecim spotkaniem, na którym były reprezentowane media z 22 krajów europejskich.

W konferencji wzięło udział 52 przedstawicieli mediów polonijnych (wydawnictw prasowych, portali, blogów, radia i telewizji) z Austrii, Belgii, Białorusi, Czarnogóry, Czech, Danii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Rumunii, Szwecji, Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, Węgier oraz z Polski.

III Europejskie Forum Mediów Polonijnych pokazało dużą różnorodność mediów w poszczególnych krajach Europy oraz ewolucyjny proces odchodzenia od wydawnictw drukowanych na rzecz portali, jednocześnie dostrzegając konieczność utrzymywania prasy drukowanej.

Uczestnicy stwierdzają, że integracja poprzez merytoryczną współpracę i wymianę doświadczeń jest podstawową potrzebą środowisk i mediów polonijnych. Zwracamy się do władz polskich o wsparcie wszelkich inicjatyw i działań w tym zakresie.

Uczestnicy Forum przyjęli następujące wnioski:

Konieczna jest kontynuacja organizowania Forum Mediów Polonijnych przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Europejską Unię Wspólnot Polonijnych.

Zachodzi potrzeba wspierania finansowego:
– portalu integracyjnego MediaPolonijne.net
– portali i prasy drukowanej, zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie
– digitalizacji mediów polonijnych.

Oczekujemy od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
– zorganizowania szkoleń i warsztatów dla dziennikarzy polonijnych podnoszących kwalifikacje
zawodowe oraz szkoleń w zakresie pozyskiwania środków unijnych
– umieszczenie ekranów multimedialnych prezentujących media polonijne w Domach Polonii
na terenie Polski.

Apelujemy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o umieszczenie na stronach internetowych polskich placówek dyplomatycznych informacji o mediach polonijnych w danym kraju, o umożliwienie udziału mediów polonijnych w spotkaniach z przedstawicielami władz polskich podczas ich wizyt zagranicznych oraz o włączanie redaktorów mediów polonijnych do wizyt studyjnych organizowanych przez MSZ dla dziennikarzy zagranicznych.

Proponujemy zorganizowanie panelu mediów polonijnych podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Zwracamy się o przywrócenie i dofinansowanie serwisu informacyjnego PAP dla Polonii oraz serwisu depesz poprzez zintegrowanie go z portalem MediaPolonijne.net.

Powyższa treść została zatwierdzona przez uczestników III Europejskiego Forum Mediów Polonijnych.

Komisja Wnioskowa w składzie:

Teresa Sygnarek, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji
Roman Wróbel, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
Tadeusz Adam Pilat, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych
Adriana Chodakowska, Wielka Brytania
Sergiusz Leończyk, Rosja

Pułtusk, 23 października 2016 r.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑